Trajnimi i stafit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe legjislacionin dytësor përkatës

Duke ndodhur tani:

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës sot ka filluar trajnimin e stafit për zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe legjislacionin dytësor përkatës, në kuadër të projektit nga zyra e Bashkimit Evropian “Mbështetja e BE-së për Autoritetit Kosovar te Konkurrencës dhe Komisionin e Ndihmës Shtetërore”.
Ky trajnim dy-ditorë ka për qellim të ofrojë më tepër njohuri për stafin e AKK-së mbi parimet bazë të ligjit të konkurrencës dhe karakteristikat e llojeve të veçanta të shkeljeve të konkurrencës.

Njëherit, ky trajnim do t’i sigurojë personelit të AKK-së informacionet mbi rolin e ligjit të konkurrencës në ekonominë e tregut, qëllimet e ligjit të konkurrencës (me theks të veçantë në objektivat specifike të ligjit të konkurrencës së BE-së), llojet e shkeljeve të konkurrencës dhe mjetet juridike që duhet të miratohen për t’i sanksionuar ato, si dhe rivendosjen e konkurrencës efektive të tregut.

Happening Now:

Kosovo Competition Authority has started today the staff training for implementing the Law on Protection of Competition and related secondary legislation, within the framework of the “EU Support to the Kosovo Competition Authority and State Aid Commission” project.

This two-day training aims to provide more knowledge to KCA staff on the core principles of competition law and features of specific types of competition violations.

At the same time, this training will provide KCA personnel with information on the role of competition law in market economy, goals of competition law (with an emphasis on specific goals of the EU competition law), types of competition violations and remedies to be adopted in order to sanctioning them and restoring effective market competition.