Projekti i financuar nga BE- ja “Mbeshtetje Profesioneve te Lira Ligjore dhe Odes se Avokateve” ka mbajtur Takimin e Perbashket dhe njekohesisht Punetorine per ngritjen e kapaciteteve mbi Ndermjetesimin, ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise, Keshillin Prokurorial te Kosoves, Keshillin Gjyqesore te Kosoves, dhe Referentet e Ndermjetesimit

The EU funded Project “Support to Free Legal Professions and the Bar Association” has conducted today a Joint meeting and Capacity Building Event on Mediation, in cooperation with Ministry of Justice, Kosovo Prosecutorial Council, Kosovo Judicial Council and Meditation Clerks.

Projekti i financuar nga BE- ja “Mbeshtetje Profesioneve te Lira Ligjore dhe Odes se Avokateve” ka mbajtur Takimin e Perbashket dhe njekohesisht Punetorine per ngritjen e kapaciteteve mbi Ndermjetesimin, ne bashkepunim me Ministrine e Drejtesise, Keshillin Prokurorial te Kosoves, Keshillin Gjyqesore te Kosoves, dhe Referentet e Ndermjetesimit.