SAOPŠTENJE ZA ŠTAMPU – Projekat koji finansira EU „Podrška EU Upravi za konkurenciju kosova i Komisiji za državnu pomoć“ danas je održaokonferenciju pod nazivom „KONKURENCIJA JE DOBRA, JOŠ JE BOLJA KADA JE UREĐENA“ kojom su pokrenute diskusijebez presedana o politici konkurencije i državne pomoći na Kosovu kao sredstvu za promovisanje privrednog rasta

Projekat koji finansira EU „Podrška EU Upravi za konkurenciju kosova i Komisiji za državnu pomoć“ danas je održao
konferenciju pod nazivom „KONKURENCIJA JE DOBRA, JOŠ JE BOLJA KADA JE UREĐENA“ kojom su pokrenute diskusije
bez presedana o politici konkurencije i državne pomoći na Kosovu kao sredstvu za promovisanje privrednog rasta.
Kancelarija Evropske unije na Kosovu podržava Upravu za konkurenciju Kosova, Komisiju za konkurenciju Kosova, Odeljenje
za državnu pomoć i Komisiju za državnu pomoć oko daljeg razvoja njihovog institucionalnog kapaciteta i usklađivanja
zakonodavnog okvira Kosova u oblasti konkurencije te praksi izvršenja sa komunitarnim pravom EU. Ovaj projekat koji
finansira EU predstavlja prvu veliku inicijativu sa ciljem da se podrži politika konkurencije i državne pomoći, kao i glavne
odgovorne institucije na Kosovu. Projekat traje od januara 2019. god. do maja 2022. god. Ukupan budžet projekta iznosi
skoro 3 miliona evra.
Događaj je podstakao diskusije o izazovima i prilikama za investitore na tržištima Kosova, okupljajući najviše predstavnike
vladinih institucija (UKK, ODP, KDP, Ministarstvo finansija i Ministarstvo za ekonomski razvoj), ključni akteri na tržištu
(IPKO), mediji i civilno društvo (Kallxo, GLPS, „Consumer“). Događaj se sastojao od panel diskusije sa uticajnim govornicima
iz sektora konkurencije i državne pomoći.
Rikardo Seri – zamenik šefice Kancelarije EU na Kosovu / specijalne predstavnice EU rekao je: „Sada je trenutak da se
poveća fokus na sprovođenje politike konkurencije i pravilnika o državnoj pomoći. Uređena i veća konkurencija između
pružalaca roba i usluga pozitivno će uticati na potrošače na Kosovu. Podstaći će kompanije koje imaju prodaju na
kosovskom tržištu na inovacije i potrošačima će obezbediti veći izbor proizvoda, bolji kvalitet i inovativnije proizvode. Sve
ovo će biti dostupno po boljim cenama.“
Ministar finansija Bedri Hamza izjavio je: „Evropska unija na Kosovu zaslužuje posebnu zahvalnost za aktivnu podršku našoj
zemlji u mnogim sektorima, ali i za ovaj projekat posebno, koji će doprineti tome da kosovsko tržište bude konkurentnije i
uređenije. Uspostavljanje u celosti funkcionalnog Odeljenja za državnu pomoć za dve godine veliko je dostignuće i na to
smo ponosni. Uvek ima prostora za napredak ali smo na pravom putu i posvećeni smo postizanju daljeg napretka.“
Politika konkurencije, ako se propisno prati i sprovodi, promoviše slobodnu trgovinu i obezbeđuje da kompanije jedna
drugoj čine fer konkurenciju u nastojanju da pridobiju klijente. U naredne tri godine UKK, KKK, ODP i KDP dobiće podršku
koju će finansirati EU, a u vidu pomoći stručnjacima za konkurenciju i državnu pomoć da bi se usmerila vladina agenda u
slučajevima u vezi sa neopravdanim monopolima na tržištu, vladinim grantovima i programima za poslovanje,
privilegijama, regulatornim i drugim preprekama za trgovinu kojima se diskriminišu državna preduzeća i akteri na tržištu.
Glavni cilj politike konkurencije je da se stvori veći izbor za potrošače podsticanjem inovacije, boljeg kvaliteta i nižih cena.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je ugovorni okvir za administracije EU i Kosova da razmatraju tehničke i stvari i
stvari praktične politike, uključujući konkurenciju i državnu pomoć, a u vezi sa evropskom agendom.
Kontakt podaci za pitanja:
E-pošta: euks-competition-stateaid@bseurope.com