LIGJI Nr. 06/L-087 – Për Kompetencat e zgjeruara për konfiskimin e pasurisë/LAW No. 06/L –085 – On Protection of Whistleblowers

LIGJI Nr. 06/L-085

PËR KOMPETENCAT E ZGJERUARA PËR KONFISKIMIN E PASURISË