Projekti i Financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës dhe Odën e Administratorëve të Falimentimit të Kosovës, sot më datë 18 dhjetor 2019 mbajtën Eventin për Ngritjen e Vetëdijesimit dhe Informimit të Komunitetit të Bizneseve mbi Procedurën e Falimentimit dhe Administratorët e Falimentimit.

Projekti i Financuar nga BE “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve”, në bashkëpunim me Odën Ekonomike të Kosovës dhe Odën e Administratorëve të Falimentimit të Kosovës, sot më datë 18 dhjetor 2019 mbajtën Eventin për Ngritjen e Vetëdijesimit dhe Informimit të Komunitetit të Bizneseve mbi Procedurën e Falimentimit dhe Administratorët e Falimentimit. Në kuadër të këtij eventi, u prezantuan informatat mbi profesionin e administratorëve të falimentimit dhe rolin e tyre për një procedurë efektive dhe efikase të falimentimit, aspektet kryesore të procedurës gjyqësore të falimentimit, dhe rëndësia e procedurës së falimentimit për daljen e duhur të ndërmarrjeve të falimentuara nga tregu dhe për riorganizimin e kompanive/bizneseve me paaftësi pagese.

Në kuadër të këtij eventi, me mbështetjen e Projektit të BE-së “Mbështetje Profesioneve të Lira Ligjore dhe Odës së Avokatëve” u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit në mes të Odës Ekonomike të Kosovës dhe Odës së Administratorëve të Falimentimit të Kosovës, ku morrën pjesë z. Berat Rukiqi, Drejtor i OEK-së si dhe z. Flamur Keqa, Kryetar i OAFK-së.

Grupe të synuara të kësaj ngjarje të rëndësisë së vecantë ishin udhëheqësit e shoqatave kryesore të bizneseve në Kosovë dhe të tjerët.

EU🇪🇺 Funded Project “Support to Free Legal Professions and the Bar Association”, in cooperation with Kosovo Chamber of Commerce and Chamber of Bankruptcy Administrators of Kosovo, today on 18th of December 2019, held the Event on Awareness Raising and Outreach on Bankruptcy Procedure and Bankruptcy Administrators. During this event, introduction in the Profession of the Bankruptcy Administrators and their role for effective and efficient bankruptcy procedure, main aspects of the bankruptcy judicial procedure, and the importance of the bankruptcy procedures for the proper exit of bankrupt companies from the market and for the reorganisation of the insolvent companies were presented and discussed.

In addition, during this event, with the support of the EU Funded Project “Support to Free Legal Professions and the Bar Association”, the Memorandum of Understanding between Kosovo Chamber of Commerce and Chamber of Bankruptcy Administrators of Kosovo was signed, where Mr. Berat Rukiqi, Director of KCC and Mr. Flamur Keqa, President of CBAK participated.

Targeted groups in this important event were heads of the main associations of business community and others.