LIGJI Nr. 06/L – 057 – Për përgjegjësinë disiplinore të gjyqëtareve dhe prokurorëve

LIGJI Nr. 06/L – 057

PËR PËRGJEGJËSINË DISIPLINORE TË GJYQTARËVE DHE PROKURORËVE