Ligji Nr. 05/L -094 – Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 05/L -033, si dhe Ligjin Nr. 04/L-115

LIGJI Nr. 05/L -094
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT Nr. 03/L-223 PËR KËSHILLIN GJYQËSOR
TË KOSOVËS, I NDRYSHUAR DHE PLOTËSUAR ME LIGJIN Nr. 05/L -033 SI DHE LIGJIN
Nr. 04/L-115

Ligji KGJK