Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.03/L-199 PËR GJYKATAT

Ligji Nr. 05/L -032 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR GJYKATAT