Ligji Nr. 05/L -019 Për Avokatin e Popullit/ Law No. 05/L -019 On Ombudsperson

PËR AVOKATIN E POPULLIT

LAW ON OMBUDSPERSON