Amandamentimi i Kushtetutës së Republikës së Kosovës/Amendment of the Constitution of Republic of Kosovo

AMENDAMENTIMI_I_KUSHTETUTËS_SË_REPUBLIKËS_SË_KOSOVËS

AMENDMENT_OF_THE_CONSTITUTION_OF_REPUBLIC_OF_KOSOVO